Договір публічної оферти

 1. Загальні положення
  1. Ця оферта адресована фізичним особам (далі – «Замовник») та є публічною пропозицією фізичної особи підприємця Валько О.В. (далі – «Виконавець») укласти договір, який розміщено в мережі Інтернет за адресою: https://valko.pro/public-offer-agreement (далі – «Договір»), за таких умов:
  2. Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Користувачем (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) онлайн-сервісу електронного документообігу (надалі – Користувач).
 2. Визначення термінів, що застосовуються у Договорі
  1. Сайт – сторінка яка розміщена за адресою https://valko.pro
  2. Продукти – попередньо написане програмне забезпечення, яке доступне для купівлі на Сайті за зазначеною ціною.
  3. ТЗ – технічне завдання на розробку програмного забезпечення.
  4. ІКП – інформаційно-консультаційні послуги
  5. Кабінет – особистий кабінет, який доступний для Замовника після реєстрації на сайті – https://valko.pro
 3. Предмет Договору
  1. Виконавець зобов’язується надати Послуги та Продукти, обрані Замовником, а Замовник зобов’язується сплатити їхню вартість Виконавцю.
 4. Ціна та Умови надання ІКП
  1. Ціна ІКП складає ціну вибраної послуги, яка вказана на сайті.
  2. Виконавець може в односторонньому порядку змінити ціну ІКП до моменту оплати Замовником шляхом публікації нової ціни на сайті.
  3. Замовник здійснює оплату вибраного ІКП шляхом 100% передоплати у термін, зазначений на сайті та/або у надісланому Виконавцем Замовнику на його замовлення рахунку. В окремих випадках на сайті Виконавця може бути запропонований інший порядок здійснення оплати ІКП.
  4. Розрахунок між Сторонами здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений у надісланому Замовнику на його замовлення рахунку або іншим зручним Замовнику шляхом наданих можливостей, зазначених на сайті.
  5. ІКП вважається оплаченим із дати зарахування відповідної суми на банківський рахунок Виконавця в обумовлений термін.
  6. Оплата Замовником ІКП є укладенням цього Договору (акцепт оферти).
  7. Повернення оплачених Замовником грошових коштів, у разі розірвання або припинення терміну дії цього Договору або неотримання Замовником оплаченого ІКП у зв’язку з неповною оплатою, не проводиться. Ця умова залишається чинною і діє також після розірвання або припинення Договору.
  8. Витрати, у тому числі банківська комісія, за перерахуванням Замовником грошових коштів за цим Договором покладається на Замовника.
  9. У разі повної згоди з усіма умовами цього Договору, Замовник заповнює всі обов’язкові поля бланку замовлення на сайті.
  10. На підтвердження прийняття замовлення Виконавець надсилає Замовнику рахунок на оплату вибраного Замовником ІКП. Замовник, у свою чергу, зобов’язаний надіслати на електронну адресу Виконавця (зазначений у рахунку або з якого було надіслано рахунок) копію квитанції, що підтверджує оплату відповідного Продукту
  11. Договір вважається укладеним з дати оплати ІКП в порядку, визначеному у п. 4 цього Договору або отримання ІКП, залежно від того, що настане раніше.
  12. Для отримання ІКП Замовник повинен надіслати запит на ІКП через форму у Кабінеті
  13. Виконавець повинен назначити дату та час для надання ІКП та попередньо погодити з Замовником через листування в Кабінеті.
  14. У разі зміни попередньо погодженої дати та часу надання ІКП Сторони повинні попередити про зміни за 24 години до надання послуги ІКП та погодити нову дату та час.
 5. Правила та обов’язки сторін
  1. Правила Замовника
   1. вибрати будь-який із запропонованих Продуктів/Послуг,
   2. отримувати від Виконавця всю необхідну інформацію, пов’язану з Продуктом у порядку та на умовах згідно з Договором;
   3. відмовитися від Продукту/Послуги до його оплати / першого платежу при відстрочці;
   4. Отримати оплачений Продукт/Послугу
   5. В односторонньому порядку відмовитися від цього Договору у випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України. Така відмова не зобов’язує Виконавця повернути кошти, сплачені за Продукти/Послуги, за винятком випадків, коли відмова сталася у зв’язку з порушенням Виконавцем умов Договору.
  2. Обов’язки Замовника
   1. Сплатити обраний Продукт/Послугу у порядку та термін  будь-яким доступним способом на Сайті.
   2. Дотримуватися Правил, інструкцій Виконавця та умов цього Договору;
   3. Надати інформацію Виконавцю для зв’язку у порядку п. 3.1. Договору;
   4. Повідомити Виконавця про зміну контактної інформації 
   5. Забезпечити належну роботу технічних засобів для отримання Продукту/Послуги;
   6. Не порушувати авторські права Виконавця шляхом розповсюдження (передачі, розміщення в мережі Інтернет тощо) будь-якої інформації, отриманої Замовником.
  3. Замовник зобов’язується не виконувати такі дії:
   1. Перепродавати придбані Продукти будь-яким третім особам.
   2. Допускати поширення неправдивої, хибної інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, працівників та інших осіб, а також інформацію, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України;
   3. Здійснювати інші дії, що не передбачені Договором та Правилами, але містять склад кримінального чи адміністративного правопорушення, або порушують права та законні інтереси Виконавця або третіх осіб.
  4. Правила Виконавця
   1. Самостійно визначати ціну Продукту;
   2. Оновлювати зміст, функціональні можливості та користувальницький інтерфейс сайту на свій власний розсуд. Виконавець має право повідомляти Замовнику про вироблені модифікації за допомогою розміщення відповідної інформації на сайті та/або листом на адресу електронної пошти.
   3. Відмовитися в односторонньому порядку від Договору без повернення коштів у випадках:
    1. Недотримання Замовником порядку та терміну оплати;
    2. Порушення Замовником умов даного договору.
  5. Обов’язки Виконавця:
   1. Надати обраний та оплачений Замовником Продукт або Послугу, а за відтерміновуванням – в оплаченій частині;
 6. Відповідальність сторін
  1. Сторони за порушення умов цього Договору несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
  2. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов Договору у разі надання Замовником недостовірної та/або неповної інформації щодо себе або проєкту під час співпраці та обговорення ТЗ або якихось конкретних завдань в особистому кабінеті на Сайті
  3. Виконавець несе відповідальність за порушення умов Договору виключно у випадку, якщо неналежне виконання сталося з його вини.
 7. Форс-мажор
  1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо це невиконання відбулося внаслідок настання, дії та наслідків форс-мажорних обставин, що виникли після укладення Договору та до яких Сторони відносять: повінь, пожежа, землетрус, вибух, шторм, осідання ґрунтів, епідемії та інші явища природи, а також війну або військові дії, відключення електроенергії, перебої в роботі мережі Інтернет та інші обставини, що виникли не з волі Сторін та які перешкоджають виконанню умов цього Договору.
  2. Сторона повинна повідомити іншу Сторону про дію форс-мажорних обставин не пізніше, ніж через один день з дня їх виникнення або з дня, коли з’явилася можливість здійснити таке повідомлення шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті або шляхом повідомлення засобами електронного (Email, Особистий кабінет на сайті) або телефонного зв’язку.
  3. Після припинення (усунення) форс-мажорних обставин Виконавець та Замовник можуть обговорити умови, дату та час продовження надання Послуги.
 8. Гарантії сторін
  1. Виконавець, дотримуючись якості послуг, не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість у наданні послуг.
  2. За винятком гарантій, прямо вказаних у тексті Договору, Виконавець не надає жодних інших прямих або передбачуваних гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо порушення прав відповідності послуг конкретним цілям Замовника.
  3. Виконавець не є навчальним закладом та не займається видачею будь-яких сертифікатів, ліцензій тощо.
  4. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цього Договору шляхом оплати Продукту чи Послуги, Замовник запевняє Виконавця та гарантує, що:
   1. Замовник вказав достовірні дані, у тому числі його персональні дані, під час реєстрації на сайті, а також при оформленні платіжних документів щодо оплати Продукту.
   2. Не використовуватиме Продукти та Послуги для створення конкурентних Продуктів чи Послуг
   3. Замовник укладає Договір добровільно, причому Замовник:
    1. повністю ознайомився з умовами цього Договору
    2. повністю розуміє предмет Договору (оферти);
    3. повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Договору.
   4. Замовник має всі права та повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.
 9. Термін дії договору
  1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (п. 4.4. Договору) та діє до повного та належного виконання Сторонами зобов’язань щодо нього або його розірвання, що настане раніше.
  2. У разі односторонньої відмови від Договору Сторона повинна повідомити про це іншу Сторону не менше ніж за десять робочих днів до бажаної дати розірвання у порядку, передбаченому п. 9.8. цього Договору.
 10. Завершальні положення
  1. Сторони дають свою згоду та не виступають проти використання та опрацювання їх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
  2. Авторські права на матеріали, що надаються за цим Договором та які стосуються Продуктів, належать Виконавцю. Не дозволяється їх копіювати, відтворювати, розповсюджувати або використовувати без попереднього дозволу Виконавця. Замовник визнає та погоджується з тим, що всі права, найменування та прибуток від усіх прав інтелектуальної власності на Продукти Виконавця, всі авторські розробки та матеріали належать Виконавцю. За винятком прав користування, передбачених цим Договором, матеріали, знання, розробки, що передаються Замовнику, не надають жодних прав інтелектуальної власності на них, а також прав користування окрім як для особистих некомерційних цілей. Усі права зберігаються за Виконавцем.
  3. Замовник зобов’язується вказувати авторство та/або давати посилання на Виконавця (в мережі інтернет активне гіперпосилання на сайт за адресою: https://valko.pro) при будь-якій письмовій чи усній згадці чи використанні Продуктів.
  4. Сторони погодилися, що обмін або повернення Продукту, що є предметом Договору, не допускається. У разі укладення Договору Замовник підтверджує факт надання необхідної інформації щодо Продукту.
  5. Розбіжності, що виникають під час виконання цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між Сторонами, суперечка розглядається у судовому порядку.
  6. У випадку, якщо один або більше положень Договору є недійсними, недійсними причинами, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Договору, які залишаються в силі.
  7. Вказані Замовником адреси e-mail означають надання дозволу на відправку листів, в т.ч. рекламного характеру.
  8. Будь-які повідомлення, узгодження за Договором, в тому числі заявки Замовника, стосуються надання Продуктів, і відповідей Виконавця на ці заявки, направляються однією Стороною іншій Стороні в особистому кабінеті або на електронну адресу support@valko.pro у випадку втрати доступу до особистого кабінету.
  9. За цим Договором Стороною Виконавця можуть бути: Фізична особа-підприємець Валько Олег Віталійович.
  10. Сторони погодили, що до відносин, що виникли між ними на підставі Договору, застосовується матеріальне право України.
  11. Із Замовниками – нерезидентами України всі суперечки, розбіжності чи вимоги, що виникають або стосуються цього Договору чи у зв’язку з ним, у тому числі його порушення, припинення (розірвання) чи недійсності підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (далі – “Суд”). Місце проведення засідань Суду – Київ, Україна. Розгляд справи Судом проводиться за участю трьох арбітрів на основі процесуального права України відповідно до закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», регламенту Суду та із застосуванням до спірних правовідносин права України. Мова судочинства – державна мова України.
  12. Сторони мають право будь-коли оформити Договір у формі письмового двостороннього документа.
  13. Рахунок та Акт наданих послуг оформляються Виконавцем в електронній формі, підписуються електронним цифровим підписом та відправляються Замовнику.
  14. Замовник зобов’язується протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Акта надіслати підписаний за допомогою свого електронного цифрового підпису Акт наданих послуг. У разі, якщо в зазначений термін Замовником не буде відправлений підписаний Акт, або вмотивована відмова від його підписання, послуги, надані Виконавцем, вважаються прийнятими.
  15. Акт наданих послуг та реєстрація податкової накладної оформляються та надаються Замовнику виключно у разі оплати послуг на рахунок Виконавця, без застосування платіжних систем (Visa та Mastercard)